CIS-FORDELE       F A Q       LOVGIVNING       INSTALLATION       DOWNLOADS      KONTAKT

F A Q

Frequently Asked Questions

ofte stillede spørgsmål

 

 

Hvad er solceller ?

Moduler som kan producere strøm fra sollys og lys ...

 

 

 

Hvordan fungerer de ...

 

 

 

 

 

 

Hvad er forskellen på et stand-alone system

og et nettilsluttet system ?

Begge anlæg eller systemer laver solstrøm/el, men hvor stand-alone

(eller ø-) systemet benytter en batteribank (flere sammenkoblede batterier)

et nettilsluttede anlæg koblet permanent til det offentlige el-net.

 

Hvor miljøvenlige er solceller ?

Først og fremmest er den strøm der produceres med solceller CO2 fri.

Miljøpåvirkningen ved selve produktionen er et spørgsmål der kræver transparens og en livssyklusanalyse, sidstnævnte hvilket kun

få leverandører laver.

En målemetode er at sige: at mono-krystallinske og poly-krystallinske solceller skal bruge 2-3 år for at egenproducere den energi,

der er medgået til at producere solcellemodulet.

Et CIS-solcellemodul fra Solar Frontier bruger under ét år,

til at producere tilsvarende den energi der er medgået til produktionen.

Lige så vigtigt er spørgsmålet: "hvor miljøvenlig/fjendtlig

er produktionen af solcellerne ?"

Kort beskrevet er der involveret fire produktionsled ved produktion

af krystallinske solceller (1. udvindingen af råstoffet silicium, 2. forædlingen af dette og bearbejdningen til tynde silicium-plader

(solcellen) og behandlingen af disse, 3. sammenlodning af solcellerne

og til sidst 4. indkapslingen af disse i moduler).

CIS-solcellemodul-produktionen er èn produktions-process, idet en

produktionslinje færdiggør modulerne ved tilførsel af glas, alu-profiler,

kobber, indium og selen - sidstnævnte i meget små mængder.

 

CIS-solcellemodulerne behøver ikke at blive recirkuleret

igennem systemet PV-Cycle, idet de ikke indeholder cadmium,

bly og andre skadelige stoffer. Solcellemodulerne kan genanvendes

i form af glas, aluminium og kobber.

 

 

 

En oversigt over de forskellige solcelle-teknologier i en

livscyklusanalyse viser at CIS-modulerne forurener mindst ...

 

 

 

Er der støtteordning til solceller ?

Ja, og kort fortalt har vi i Danmark et afregningssystem baseret på

time-afregning. Dvs. hvis der produceres mere el end der bruges

sælges dette til det offentlige elnet. Støtten består i, at de første 10 år

(fra installationsdatoen) får man 60 øre per kWt, derefter kun 40 øre

per kWt, og efter det 20. år frafalder støtten, og man får kun den

gældende markedspris i den time hvor elektriciteten sælges.

Derfor bør solcelleanlæg dimensioneres korrekt sådan at

kun egetforbruget af del dækkes når solen skinner.

Energistyrelsen har beskrevet dagens regler her ...

 

 

 

 

Støtte fra solcellepuljen ?

Hvis man ønsker at få del af den såkaldte "solcellepulje"

for forhøjet elpris - se dette fra Energinet.dk ...

Køber jeg et privat solcelleanlæg - hvad spares da ?

Det betaler sig bedst at dimensionere solcelleanlægget, sådan at det dækker 100% eller mindre af husstandens el-forbrug i dagtimerne fra maj måned til og med september måned - dvs. mellem kl. 8:00 og kl. 20:00. Overskydende el-produktion afregnes på timebasis de første

10 år til en kWt-pris på 60 øre og 40 øre de næste 10 år.

 

 

Egetforbrug fra solceller ?

Det er vigtigt at vide hvilken fase de forskellige el-forbrugende apparater i husstanden benytter (en elektrikker kan oplyse dette).

Ved et solcelleanlæg på under 3,6 kWp (16 Amp/fase) bør det tilstræbes, at egetforbruget trækkes fra hoved-fasen,

hvor solcelleanlæggets inverter typisk er tilkoblet.

Et eksempel er ved fuld sol, da vil et 3 kWp solcelleanlæg producerer

ca. 3 kW i timen til hoved-fasen, og hvis man samtidig trækker

ca. 3 kW i den samme tidsrum (også fra hoved-fasen) så "løber

strømmen fra solcellerne via inverteren til husstandens

el-forbrugende apparater" og man køber intet fra elværket.

Men hvis man har et 6 kWp solcelleanlæg med en tre-fase inverter

(som er lovkrav) og man bruger 3 kW fra hoved-fasen så vil man

kun kunne erstatte 2 kW, og vil komme til at købe 1 kW fra elværket. Dette er fordi at den tre-fase inverter fordeler de 6 kW fra solcellemodulerne i 3 x 2 kW (på de tre faser). Hvis man derimod

bruger en varmepumpe, som bruger 6 kW via tre faser når solen

skinner med et 6 kWp anlæg, så bliver der balance i regnestykket.

 

 

Hvad er et hybrid solcelleanlæg ?

Den klassiske definition er to eller flere energikilder der er

tilkoblet et el-systemet (eksv. solceller og vindmølle).

Imidlertid er lagring i en batteribank, og at tage fra denne ikke en tilførsel af systemet, men for senere brug af energien. Imidlertid er betegnelsen “hybrid solcelleanlæg” en brugt betegnelse for "solcelleanlæg med batterilagring".

 

 

Nettilsluttet solcelleanlæg med batterilagring ?

Denne løsning fungerer som et traditionelt solcelleanlæg, men vil

lagre overskydende el i en batteribank/lager. Om dagen kompenserer

batterierne elproduktionen fra solcellerne, eksempelvis når en sky dækker for solen og der er egetforbrug, og om natten vil systemet

forsyne fra batteribanken. Dermed øges udnyttelsen af solenergien.

 

 

Stand-alone solcelleanlæg med batterilagring ?

Denne løsning fungerer ved at en batteribank lades op af solcellerne,

og leverer til husstandens eget el-system.

Hvis batteribanken ikke er stor nok til at dække elbehovet

vil denne automatiks slukke for at beskytte batterierne.

 

 

Må solcelleanlæg ændres ?

Energinet.dk har følgende afklaring af følgende tolknings-spørgsmål:

Opgradering

Et eksisterende anlæg, som er godkendt på årsbasis (nettomåleordningen) må ikke suppleres med større eller mindre effekt.

Hvis det sker en udvidelse, betragtes det samlede anlæg

som et nyt anlæg, der er omfattet af reglerne for nettoafregning

på timebasis (ny ordning).

Vedligeholdes af solcelleanlægget

Det er tilladt at vedligeholde anlægget, herunder udskifte

panelerne til tilsvarende. Anlæggets effekt må ikke forøges,

hvilket indebærer, at der eksempelvis ikke må opsættes et

større solcelleareal eller en vekselretter, som tillader større eller

mindre effekt end hidtil.

I tilfælde af et hus med solceller brænder eller panelerne fx stjæles,

kan anlægsejer genetablere et tilsvarende solcelleanlæg og

fortsætte med at blive nettoafregnet på årsbasis

Flytning

Hvis anlægget bliver flyttet til nyt forbrugs sted, ophører

årsnettoafregningen og anlægget betragtes som et nyt anlæg

med timebaseret nettoafregning (fra nettilslutningstidspunktet

hvis vilkårene er opfyldt)

 

Ny ejer, kan overtage den eksisterende ejers ordning på de

samme betingelser, såfremt der bliver lavet et ejerskifte, samt den

nye ejer skal anmode om at komme på den årsbaseret nettoafregning.

 

 

 

Kan jeg sælge energibesparelsen fra mit solcelleanlæg ?

Det kan gøres én gang, og ske enten via dit lokale el-selskab

eller Dansk Energibørs ...

Kan jeg selv montere solceller ?

Det kan du kun delvis i form af montagesystemet. I Danmark

kræves autorisation for at installere fastmonterede solcelleanlæg

(der er et elforsyningsanlæg) i lighed med andet el-arbejde

- ref. Sikkerhedsstyrelsen se loven der har til formål at sikre,

at elektriske installationer udføres sikkerhedsmæssigt korrekt. §2 ....

 

 

 

Vi har et netværk af autoriserede el-installatører, der står for montage

af solcellemodulerne og den elektriske tilkobling - VIND & SOL

koordinerer installationen med en af disse samarbejdsinstallatører ...

 

 

 

 

Hvad betyder Wp - Watt peak ?

Dette er betegnelsen på den standardiserede måleenhed for den

energimængde et solcellemodul/panel yder ved en standardiseret

lysbestråling med 1.000 watt ved en temperatur på 25º.

 

 

Hvilken solcelleteknologi giver bedst ydelse?

Det gør CIS-tyndfilmsolcelle-teknologien - specielt under danske

forhold (hvor vi ikke har så meget direkte solskin) pga. sine gode

diffuslys-egenskaber og gode temperatur-koefficient - se tallen ...

 

 

samt disse målinger

 

og

 

 

Hvilken hældning og orientering er bedst ?

For at få bedst mulig årlig ydelse på et solcelleanlæg skal det have

mest mulig sol og lys, som i Danmark er stik syd med en hældning mellem 30 og 43º ...

 

 

 

 

Skal man søge kommunen om tilladelse ?

Tidligere skulle der normalt ikke søges tilladelse hos kommunen,

hvis man var sikker på, at der ikke er særlige servitutter for

bebyggelsen, f.eks. krav om bestemte tagmaterialer, eller

bygningen eller området hvor man bor er fredet.

Men i dag er det anbefalelsesværdigt først at spørge din kommune,

idet flere og flere kommuner har indført restriktioner.

Hvis placeringen er i nærheden af et boligområde med

etageboliger bør kommunen også spørges pga. muligheden for

evt. gener fra refleksioner fra anlægget.

 

 

Hvem skal vide om solcelleinstallationen ?

Tilslutningen af solcelleanlægget skal foretage af en autoriseret

elektriker, der skal sørge for at det lokale netselskab samt

Energinet.dk bliver informeret om anlæggets størrelse og lokalitet.

 

 

Hvor lang er tilbagebetalingstiden

for et CIS-solcelleanlæg ?

Med udgangspunkt i et anlæg på 3,6 kWp eller større,

hvor man kan bruge hele elproduktionen, med placering 25º

hældning stik syd, bliver den enkle tilbagebetalingstid kun 6 år,

ved en elpris på kr. 2,20/kWt.

Levetiden for CIS-modulerne kan forventes at blive over 30 år,

da de ikke indeholder nogen form for lodninger, og

består af lamineret hærdet glas, da levetiden for glas som

bekendt er flere hundrede år - med andre ord er det realistisk,

at forvente en levetid på over det tredobbelte af afskrivningstiden.

Vi har rentabilitetsanalyser der viser ovennævnte ...

 

Hvordan ved jeg hvilken størrelse

CIS-solcelleanlæg er mest rentabel for mig ?

En tommelfingerregel for at opnå en sunde økonomi i et

solcelleanlæg til en typisk familie er, at solcelleanlægget kun bør

producere mellem 25-35% af det total elforbrug, dermed vil

egetforbruget typisk blive større end 70%, hvormed gevinsten

bliver størst ved selv at lave el i stedet for at betale en elpris

som formodentlig ikke kommer til at falde i fremtiden

- vi har et dokument "Egetforbruget af el og rentabiliteten

ved et solcelleanlæg" - som findes ...

 

 

 

Kan solceller betale sig ?

Miljømæssigt er CIS-solceller en et godt alternativ, til at lukke øjnene

og lade dit el-forsyningsselskab udlede 300-400 g drivhusgasser

inkl. CO2 fra elproduktion fra fossile brændstoffer hver gang du

køber og bruger én kilowatttime - du kan gøre en forskel !

 

 

Hvor meget vedligeholdelse kræver et CIS-solcelleanlæg ?

Minimal vedligeholdelse er nødvendig, og kun hvis solcellemodulernes hældning er 25º og derunder bør disse tjekkes hver 3. til 4. måned

om de bør rengøres for støv og skidt - hvis man vil undgå

reduceret årseffekt.

Har du ikke monitorering af solcelleanlægget anbefales det at føre

en log - gerne månedlig - hvor elproduktionen løbende noteres.

Ellers er det eneste påkrævede, at anlægget kobles fra én gang om

året - se instruktionsmanualen, der blev leveret med anlægget.

 

 

Hvor miljøvenlige er solceller ?

Tja - et godt spørgsmål da dette må analyseres ud fra

"hvorfor installere solceller og udnytte solens gratis-energi

- og til hvilken pris både i kroner, men også for miljøet?".

Dermed må der laves en livscyklus-analyse, hvilket sjældent findes

fra solcelleleverandører. Men før du køber spørg din leverandør

om hvor meget energi der er medgået til produktionen af modulerne,

og hvor de kommer fra - måske du efter svaret vil overveje ikke

nødvendigvis at købe de billigst solcellemoduler...

 

 

 

Hvilke ting jeg skal være

opmærksom på ved valg af solcelleanlæg?

Investering i el-producerende energisystemer er en langsigtet

 investering, der har indflydelse på ejendomsværdien, og da kan

følgende punkter være nyttige at få ordentlig dokumenteret

fra leverandøren før køb.

Teknisk evaluering

A) Datablade på samtlige komponenter.

B) Garanti for kvaliteten.

C) Dokumentation for hvordan den ålige ydelse er udregnet.

Risiko evaluering

D) Vurdering af om leverandøren også vil kunne levere

reservemoduler af samme kvalitet på et senere tidspunkt

- i hele livslængden på 20-40 år.

E) Er montagesystemet egnet til de tilbudte moduler,

og vil det klare stormvejr og store snebelastninger.

F) Vil installationen blive udført af en KSO-kvalificered el-installatør,

der har erfaring med solceller.

Bliv overbevist

G) Få referencer og få evt. mulighed for at tale

med ejere af allerede installerede anlæg.

H) Hvilken kvalitetssikring er der i hele leverance-forløbet og efter.

 

 

Fremtiden vil bringe mange udfordringer omkring

allerede installerede solcelleanlæg ...

 

 

 

 

 

Sidst opdateret den 7.2.2016

© VIND & SOL 2004-2019